Новини

„ДИНИ ОТС“ ООД приключи изпълнението договор по процедураBG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

DINI OTC

В края на месец юни „ДИНИ ОТС“ ООД приключи изпълнението договор по процедураBG-RRP-3.005 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“,по Програма за икономическа трансформация, Компонент 3 „Интелигентна индустрия“ от Националния план за възстановяване и устойчивост. Дейността по проекта включва въвеждане на CRM система за оптимизиране на управленски, производствени и логистични процеси за управление на взаимоотношенията с клиенти.

Дейноста по проекта се изпълни в базите на фирмата във Варна и София.

Одобреният за финансиране проект е на обща стойност от 20 000 лева.

Размерът на безвъзмездната финансова помощ е: 20 000 лева.

Срок за изпълнение на предложението за инвестиция: 03.07.2023 г. – 03.07.2024 г.

 

 

Договор BG-RRP-3.005-6229-С01 „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“, финансиран от НПВУ – NextGenerationEU.. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ДИНИ ОТС ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и СНД